B C Č Ć D F G I J K L Lj M N O P R S Š T U V Z Ž

B  
Babina rijeka desna pritoka Bosne (Zenica)
Balatin lijeva pritoka Jošavke (Čelinac)
Beli Rzav zajedno sa Crnim Rzavom se spaja u Rzav
Bijela ponornica, zapadna strana planine Prenj (Istočna Hercegovina)
Bijela rijeka desna pritoka Lepenice, (kod Kreševa)
Bila lijeva pritoka Lašve
Bioštica sastavnica Krivaje, u Olovu se spaja sa Stupčanicom
Bistrica (Livanjsko polje) zajedno sa Žabljakom čini Plovuču (Livno)
Bistrica (pritoka Drine) lijeva pritoka Drine
Bistrica (pritoka Gomjenice) desna pritoka Gomjenice
Bistrica (pritoka Paljanske Miljacke) lijeva pritoka Paljanske Miljacke
Bistrica (pritoka Vrbasa) desna pritoka Vrbasa (kod. Gornjeg Vakufa)
Blaža lijeva pritoka Misoča
Blija lijeva pritoka Sane (Sanski Most)
Blučica desna pritoka Neretve (Jablaničko jezero)
Bobovica desna pritoka Vrbanje
Bojna i Bužimica spajaju se prije utoka u Glinicu
Bosanka desna pritoka Vrbanje
Bosna desna pritoka Save
Bregava lijeva pritoka Neretve (Stolac - Klepci)
Brka desna pritoka Save (Brčko)
Brova ponornica u Ljubomirskom polju kod (Bileće)
Bukovica (pritoka Jablanice) desna pritoka Jablanice
Bukovica (pritoka Trstionice) lijeva pritoka Trstionice, kod Kraljeve Sutjeske
Buna lijeva pritoka Neretve (mjesto Blagaj)
Bunica lijeva pritoka Bune
Bunta lijeva pritoka Vrbasa, između Gornjeg Vakufa i Bugojna
Butetinac desna pritoka Bile
Bužimica i Bojna spajaju se prije utoka u Glinicu
C  
Crkvena desna pritoka Male Usore
Crkvenica desna pritoka Vrbanje
Crna rijeka (pritoka Ilomske) lijeva pritoka Ilomske
Crna rijeka (pritoka Lepenice) desna pritoka Lepenice, Kreševo
Crna rijeka (pritoka Vrbanje) desna pritoka Vrbanje
Crna rijeka (pritoka Vrbasa) lijeva pritoka Vrbasa (Mrkonjić Grad)
Crna rijeka (pritoka Vrbaške) lijeva pritoka Vrbaške
Crna rijeka (pritoka Željeznice) desna pritoka Željeznice
Crni Rzav zajedno sa Belim Rzavom se spaja u Rzav
Cvrcka (pritoka Vrbanje) lijeva pritoka Vrbanje
Č  
Čava lijeva pritoka Une
Čudnić lijeva pritoka Vrbanje
Ć  
Ćehotina desna pritoka Drine
Ćorkovac lijeva pritoka Vrbanje
D  
Dabar lijeva pritoka Sane, južno od Sanskog Mosta
Dašnica desna pritoka Save (Semberija)
Demićka lijeva pritoka Vrbanje
Desna lijeva pritoka Vrbasa (prije G. Vakufa)
Doljanka desna pritoka Neretve (Jablanica)
Dragača lijeva pritoka Željeznice (pritoke Fojničke r.), Fojnica
Dragočaj lijeva pritoka Vrbasa (sjeverno od Banja Luke)
Drežanka desna pritoka Neretve
Drina desna pritoka Save, nastaje spajanjem Pive (s lijeva) i Tare (s desna) (na granici sa Crnom Gorom)
Drina (Duvanjsko polje) ponornica, Duvanjsko polje
Drinjača lijeva pritoka Drine
Duboka lijeva pritoka Vrbanje
Duboka lijeva pritoka Vrbasa, Bugojno
Duboštica lijeva pritoka Krivaje
F  
Fatnica ponornica u Fatničkom polju
Fojnička rijeka lijeva pritoka Bosne
G  
Glina desna pritoka Kupe
Glinica desna pritoka Gline
Gomjenica desna pritoka Sane (kroz Ribnjak Saničani, Prijedor)
Goruša desna pritoka Bosne, Visoko
Gostelja lijeva pritoka Spreče
Gostović desna pritoka Bosne, Zavidovići
Govza desna pritoka Bistrice (pritoka Drine)
Grabovička rijeka lijeva pritoka Vrbanje
Grlovnica desna ppritoka Lašve (N. Bila)
H  
Hrčavka lijeva pritoka Sutjeske (J od Foče)
I  
Ilomska desna pritoka Ugra
Ilova (pritoka Ukrine) desna pritoka Ukrine
J  
Jablanica (pritoka Save) desna pritoka Save (kod B. Gradiške)
Jadar desna pritoka Drinjače
Jakotina lijeva pritoka Vrbanje
Janj desna pritoka Plive
Janja lijeva pritoka Drine (Semberija)
Janjina desna pritoka Drine (I od Goražda)
Japra lijeva pritoka Sane (8 km prije Bos. Novog)
Japrica lijeva pritoka Japre
Jaruga (Livanjsko polje) ponornica, Livanjsko polje
Jaruga (Glamočko polje) ponornica, Glamočko polje
Jezerka desna pritoka Vrbanje
Jezernica desna pritoka Neretve, Istočna Hercegovina
Jošanica (pritoka Bosne) desna pritoka Bosne
Jošanica (pritoka Drine) desna pritoka Drine
Jošavka desna pritoka Vrbanje
Jovica desna pritoka Kozice
Jurkovica desna pritoka Save (Bosanska Gradiška)
K  
Kaljina desna pritoka Krivaje, istočna Bosna
Kasindolska desna pritoka Željeznice (pritoke Bosne)
Kijevska rijeka desna pritoka Sane
Kladušnica desna pritoka Gline (Mala Kladuša i Velika Kladuša)
Knežica lijeva pritoka Mlječanice
Kobilja desna pritoka Ugra
Kolina lijeva pritoka Drine (Ustikolina)
Komašnica desna pritoka Lašve, (Turbe, kod Travnika)
Korana desna pritoka Kupe (Tržac)
Kozica desna pritoka Sane
Kraljuščica desna pritoka Neretve (Jablaničko jezero)
Kravica desna pritoka Jadra (izvire sjeverno od Srebrenice)
Kruševica desna pritoka Vrbanje
Kreševka desna pritoka Lepenice, Kreševo-Kiseljak
Krivaja desna pritoka Bosne (Zavidovići)
Krivaja (pritoka Gomjenice) desna pritoka Gomjenice
Kriva rijeka desna pritoka Strigove
Krupa (Hutovo blato) Hutovo blato, Istočna Hercegovina
Kruščica (rijeka) lijeva pritoka Lašve (podne planine Kruščice)
Kruševica desna pritoka Vrbanje
Krušnica desna pritoka Une (B. Krupa)
Kupreška rijeka lijeva pritoka Janja
L  
Lašva lijeva pritoka Bosne
Lepenica desna pritoka Fojničke rijeke
Lim desna pritoka Drine
Lištica ponornica (Široki Brijeg - Mostarsko blato)
Londža pritoka ponornice Brove (Ljubomirsko polje)
Lopača desna pritoka Vrbanje
Lukavac (rijeka) desna pritoka Save (Semberija)
Lj  
Ljubina (pritoka Bosne) desna pritoka Bosne (Semizovac)
Ljubina (pritoka Jablanice) desna pritoka Jablanice
Ljubija lijeva pritoka Sane
M  
Mala Ilomska desna pritoka Ilomske
Mala rijeka (pritoka Ribnice) lijeva pritoka Ribnice, S od Kaknja
Mala rijeka (pritoka Stavnje) lijeva pritoka Stavnje
Mala Ukrina zajednom sa Velikom Ukrinom se spaja u Ukrinu
Mala Usora zajednom sa Velikom Usorom se spaja u Usoru
Manatovac desna pritoka Ilomske
Mande utiče u Buško jezero
Matica (rijeka) lijeva pritoka Vrljike
Mekinja lijeva pritoka Strigove
Milač ponornica, Kupreško polje
Miljacka desna pritoka Bosne, (Sarajevo), nastaje spajanjem Paljanske Miljacke i Mokranjske Miljacke
Misoča desna pritoka Bosne
Mlječanica desna pritoka Une
Mrtvica ponornica, Kupreško polje
Mušnica ponornica, (Gatačko polje)
Mutnica (pritoka Bistrice) lijeva pritoka Bistrice (pritoke Vrbasa)
Mutnica (pritoka Korane) desna pritoka Korane
Mošćanica desna pritoka Miljacke
N  
Neretva utiče u Jadransko More
Neretvica desna pritoka Neretve (Jablaničko jezero, kod Konjica)
O  
Oboračja rijeka desna pritoka Vrbasa (Donji Vakuf)
Opačica pritoka Plovuče (Livanjsko polje)
Orlja desna pritoka Krivaje
Oskova zapadna pritoka Spreče (kod Banovića)
P  
Paljanska Miljacka zajedno sa Mokranjskom Miljackom se spaja u Miljacku
Pašinac desna pritoka Bile
Pepelarska rijeka desna pritoka Bosne
Peručica desna pritoka Sutjeske
Piskavička rijeka lijeva pritoka Prijeke
Piva zajednom sa Tarom se spaja u Drinu
Pliva lijeva pritoka Vrbasa (Jajce)
Plovuča ponornica, Livanjsko polje
Pljačkovac desna pritoka Ugra
Ponikva kod Vareša
Ponor kod Mrkonjić-grada ponire, pa izvire te pod nazivom Krupa, lijeva pritoka Vrbasa
Povelić desna pritoka Vrbasa, blizu ušća u Savu
Prača lijeva pritoka Drine (kod Goražda)
Prijeka desna pritoka Gomjenice
Prušačka rijeka lijeva pritoka Vrbasa (Prusac, Donji Vakuf)
Puharska rijeka desna pritoka Knežice
R  
Rača desna pritoka Ljubine, sjeverno od Sarajeva
Radimlja desna pritoka Bregave (sjeverno od Stoca)
Radonja lijeva pritoka Lima
Radobolja desna pritoka Neretve, Mostar
Rakitnica desna pritoka Neretve, Istočna Hercegovina
Rakitnica lijeva pritoka Prače
Rakovica desna pritoka Une
Rama desna pritoka Neretve (Jablaničko jezero)
Ravska rijeka desna pritoka Japre
Ribnica desna pritoka Bosne, zapadno od Kaknja
Ričina utiče u Jezero Ričice kod Imotskog
Rijeka (pritoka Grlovnice) teče kroz Novi Travnik
Rika desna pritoka Vrbasa
Rzav desna pritoka Drine, nastaje spajanjem Bijelog Rzava (s desna) i Crnog Rzava (s lijeva) (i od Višegrada, tik uz granicu sa Srbijom)
S  
Sadika lijeva pritoka Vrbanje
Sana desna pritoka Une
Sanica lijeva pritoka Sane
Sasina desna pritoka Sane
Sava

desna pritoka Dunava, čini dio sjeverne granice BiH

Semešnica lijeva pritoka Vrbasa (kod D. Vakufa)
Seočka rijeka lijeva pritoka Babine rijeke, sjeveroistočno od Zenice
Spreča desna pritoka Bosne (Doboj)
Stavnja desna pritoka Bosne (Ilijaš)
Stratinska rijeka lijeva pritoka Gomjenice
Strigova desna pritoka Une
Studeni Jadar lijeva pritoka Jadra
Stupčanica sastavnica Krivaje, u Olovu se spaja sa Biošticom
Sturba Livanjsko polje
Suturlija lijeva pritoka Vrbasa (južno od Banja Luke)
Sutjeska lijeva pritoka Drine (južno od Foče)
Svinjara desna pritoka Vrbanje
Š  
Šnjegotina lijeva pritoka Ukrine
Šuica ponornica, Duvanjsko polje
Švrakava desna pritoka Vrbasa, Banja Luka
T  
Tara zajednom sa Pivom se spaja u Drinu
Tihaljina desna pritoka Neretve (Čapljina)
Tinja desna pritoka Save (kod Brčkog)
Tišća desna pritoka Drinjače
Tolisa desna pritoka Save (kod Orašja)
Trebišnjica ponornica (Istočna Hercegovina)
Trešanica desna pritoka Neretve, kod Konjica
Trnovac desna pritoka Vrbanje
Trstionica desna pritoka Bosne, kod Kaknja
Turija desna pritoka Spreče (Modračko jezero)
Turjak lijeva pritoka Ljubine (pritoke Jablanice)
Tuščica lijeva pritoka Vrbasa (prije G. Vakufa)
Toplica lijeva pritoka Spreče u Gornjoj Lukavici kod Živinica, nastaje od termalnog izvora
U  
Ugar desna pritoka Vrbasa
Ugrić desna pritoka Ugra
Ugrovača desna pritoka Lištice (Široki Brijeg)
Ukrina desna pritoka Save (kod Bosanskog Broda), nastaje spajanjem Male Ukrine (s desna) i Velike Ukrine (s lijeva)
Una desna pritoka Save
Unac desna pritoka Une
Usora (rijeka) lijeva pritoka Bosne (južno od Doboja), nastaje u Tesliću, spajanjem Male Usore (s lijeva) i Velike Usore (s desna)
V  
Velika Ukrina zajednom sa Malom Ukrinom se spaja u Ukrinu
Velika Usora zajednom sa Malom Usorom se spaja u Usoru
Vigošća (Vigošta) lijeva pritoka Vrbanje
Vitina desna pritoka Vrbasa (Bugojno)
Vijaka desna pritoka Ukrine
Vogošća (rijeka) desna pritoka Bosne
Vođenica ponornica, Ravanjsko polje (istočno od Šuice)
Volar lijeva pritoka Sane
Volujak lijeva pritoka Rame
Vrba desna pritoka Jaruge (Glamočko polje)
Vrbanja desna pritoka Vrbasa (Banja Luka)
Vrbas desna pritoka Save
Vrbaška desna pritoka Jablanice
Vrljika ponornica (Imotsko polje)
Z  
Zalomka ponornica (Nevesinjsko polje)
Zeleni Jadar pritoka Jadra
Zgošća desna pritoka Bosne, Kakanj
Zmijski potok desna pritoka Radimlje
Zujevina lijeva pritoka Bosne
Ž  
Žabljak (rijeka) zajedno sa Bistricom čini Plovuču (Livno)
Žalja lijeva pritoka Stavnje
Željeznica desna pritoka Bosne
Željeznica (pritoka Fojničke rijeke) desna pritoka Fojničke rijeke
Žepa lijeva pritoka Drine

Generalni pokrovitelj

opcinatesanj

Izrada web-stranice (donacija)

ds2

Brojač posjeta

0487158
Danas
Jučer
Ove sedmice
Prošle sedmice
Ovog mjeseca
Prošlog mjeseca
Ukupno od početka
179
209
1679
1559
6215
5959
487158

Forecast Today
312

8.45%
19.75%
1.59%
0.71%
0.52%
68.98%
Online (15 minuta prije):8
8 posjetioca
nema registrovanih članova

Vaša IP:18.205.176.39

EKOLOŠKI ODGOVORNI

ekologija

USR „BLINKER“ Kalošević-Tešanj nekoliko puta godišnje provodi razne ekološke akcije, u svrhu očuvanja ugodne i zdrave okoline.

SPORTSKI RIBOLOV

sportskiribolov

USR "Blinker" zagovara i podržava jedino sportski ribolov kao takav, po strogo definisanim pravilima i odredbama. 

SARADNJA I DRUŽENJE

saradnja

Zalažemo se da postignemo dogovore sa ostalim ribolovnim društvima, te za uzajamnu saradnju i druženje kroz razna takmičenja i manifestacije.

▲ NA VRH